Parafia pw. św. Jana Ewangelisty 
Przyjdź Duchu Święty ja pragnę

 
Home      Informacje

Sakrament Bierzmowania

 

Sakramentu udziela ks. Biskup; on też wyznacza termin Bierzmowania w parafii.
Zazwyczaj jest to II semestr roku szkolnego.

 

Wymagane dokumenty:

  • metryka chrztu dziecka.
  • zgoda ks. Proboszcza, jeśli kandydat chce przyjąć sakrament w innej, niż rodzima parafia.
  • potwierdzenie udziału w katechizacji.

 

Wewnętrzne warunki, jakie spełnić musi kandydat do Bierzmowania:

  • udział w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych.
  • spowiedź i Komunia św. w każdy I piątek miesiąca.
  • udział w niedzielnej Mszy św.
  • uczestnictwo w Nabożeństwach: Różańcowym; Roratach; Drogi Krzyżowej.
  • udział w rekolekcjach wielkopostnych.
  • udział Rodziców w spotkaniach.
  • przystąpienie do egzaminu na około 3 tygodnie przed Bierzmowaniem.

 

Wiek kandydata

"Sakramentu bierzmowania należy udzielać młodzieży w wieku 16 lat. (...) W tym wieku młodzież wchodzi już w okres dojrzewania, zaczyna myśleć o swojej przyszłości, poznaje coraz dokładniej problemy życia i wyznanie wiary, dlatego może bardziej świadomie podjąć zadanie związane z przyjęciem sakramentu bierzmowania, lepiej zrozumieć znaczenie darów Ducha Świętego dla kształtowania swojej osobowości oraz skuteczniej podjąć obowiązek składania świadectwa wiary"

 

 

Odpowiednie przygotowanie

"Dokonuje się ono przede wszystkim przez normalną katechizację młodzieży, oraz przez specjalne przygotowanie bezpośrednie (Por.: Warunki wewnętrzne...).

 

Ponieważ łaski Ducha Świętego otrzymywane w tym sakramencie mają pomóc do unormowania dojrzałej wiary i życia chrześcijańskiego, dlatego kandydat powinien:
- znać prawdy wiary objawionej (uczęszczanie na katechizację), - uczestniczyć w kulcie chrześcijańskim (niedzielna Msza św., przystępowanie do sakramentów pokuty i Eucharystii) - i prowadzić życie zgodne z zasadami wiary.

 
Te wszystkie czynniki należy uwzględnić w przygotowaniu do bierzmowania i w dopuszczeniu kandydatów do przyjęcia tego sakramentu. W przygotowaniu należy mocno uwypuklić zadania wynikające z sakramentu bierzmowania, a przede wszystkim obowiązek świadczenia o Chrystusie słowem i życiem.

 

Młodzież najbardziej gorliwą można włączać do różnych zespołów apostolstwa w parafii. Przy okazji bierzmowania można zachęcić młodzież do podejmowania zobowiązań związanych z życiem chrześcijańskim, takich jak: abstynencja od napojów alkoholowych, przynajmniej na okres młodości, wyrzeczenie się palenia tytoniu itp."

 
Świadkowie
 

"(...)najwłaściwszymi osobami na świadków bierzmowania są rodzice chrzestni. Należy zachęcać, żeby dla chłopców świadkami bierzmowania byli ojcowie chrzestni, a dla dziewcząt matki chrzestne. (...) W razie niemożności przybycia rodziców chrzestnych na uroczystość bierzmowania, można wziąć na świadka bierzmowania inną osobę, która sama przyjęła wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, jest religijnie praktykująca i prowadzi życie według zasad wiary. (...)"

Bierzmowanie dorosłych
 

"Młodzież, która nie przystąpiła do sakramentu bierzmowania we właściwym czasie powinna przyjąć go przy najbliższej okazji. Gdy młodzi ludzie zgłaszają się do kancelarii parafialnej, aby podjąć się funkcji rodziców chrzestnych, lub z zamiarem zawarcia małżeństwa, duszpasterz powinien zapytać, czy są już bierzmowani. W razie stwierdzenia, że nie przyjęli sakramentu, należy skierować ich do biskupa, który udzieli im bierzmowania. Biskupi poinformują kapłanów o miejscach i terminach, w jakich udzielają bierzmowania opóźnionym. (...)"

LESZEKWI_2010